November 17, 2019
  • 2:14 am 【西瓜JUN】原创《鱼》 一定要听到副歌!!!
  • 2:14 am RAID SHADOW LEGENDS LIVE FROM START
  • 12:18 am He was sexually abused as a child. Now this Orthodox rabbi tells his story
  • 12:18 am Ecstatic Rituals at Humber Street Gallery
  • 12:18 am Zahoďte rituály (Getting rid of rituals)
Om Shivoham | Lord Shiva Most Powerful Song | Full Video – Extended Animated Version + Brahmin Chant


Hara hara hara hara , Hara hara hara hara
Mahadev.. Hara hara hara hara , Hara hara hara hara
Mahadev.. Om…. Bhairava Rudraya, Maha Rudraya, Kaala Rudraya
Kalpanta Rudraya, Veera Rudraya, Rudra Rudraya Ghora Rudraya, Aghora Rudraya, Maartanda Rudraya
Anda Rudraya, Brahmanda Rudraya, Chanda Rudraya Prachanda Rudraya, Thanda Rudraya, Soora Rudraya
Veera Rudraya, Bhava Rudraya, Bheema Rudraya Atala Rudraya, Vitala Rudraya, Sutala Rudraya
Mahatala Rudraya, Rasatala Rudraya,Talatala Rudraya Patala Rudraya Namo Namaha Om Sivoham, Om Sivoham
Rudra Naamam Bhajeham Om Sivoham, Om Sivoham
Rudra Naamam Bhajeham Veera Bhadraya, Agni Netraya, Ghora Souharaha Sakala Lokaya, Sarva Bhoothaaya,
Satya Saakshaatkara Sambho Sambho Shankara
Aaaa … Ohm Shivo Hum, Ohm Shivo Hum Rudra Naamam Bhaje Hum Bhaje Hum.. Hara Hara Hara Hara, Hara Hara Hara Hara, Mahadev Om…. Namah Somaya Cha, Rudraya Cha
Namastamraya Charunaya Cha, Nama Shringraya Cha Pashupataye Cha, Nama Ugraya Cha
Bhimaya Cha, Namo Agrevadhaya Cha Dhure Vadhaya Cha, Namo Hantre Cha
Haniyase Cha, Namo Vrukshe Bhyo Harikeshe Bhyo Nama Staraya
Namash Shambhave Cha, Mayo Bhave Cha Namah Shankaraya Cha, Mayaskaraya Cha,
Namah Shivaya Cha, Shivataraya Cha Anda Brahmaanda Koti, Akhila Paripaalana
Poorana Jagatkaarana, Satya Deva Devapriya Veda Vedhaartha Saara, Yagna Yagnomaya
Nishtala Dushta Nigraha, Sapta Loka Sourakshana Soma Soorya Agni Lochana,
Shweta Rishabha Vaahana Soola Paani Bhujanga Bhushana,
Tripura Nasa Rarthara Yoma Kesa Maha Sena Janaka,
Panchavaktra Parasuhasta Namaha Ohm Shivo Hum, Ohm Shivo Hum
Rudra Naamam Bhaje Hum … Bhaje Hum … Ohm Shivo Hum, Ohm Shivo Hum
Rudra Naamam Bhaje Hum … Bhaje Hum … Kala Trikala, Netra Trinetra,
Soola Trisoola Daatram Satya Pravava, Divya Prakasha,
Mantra Swaroopa Maatram Nishprapanchaadi Nishkalankoham
Nija Poorna Bodha Ham Ham Gathya Gathmaagham Nithya Bramhoham
Swapna Kasoham Hum Hum Satchit Pramanam Om Om,
Moola Pramegyam Om Om Ayam Bramhasmi Om Om,
Aham Bramhasmi Om Om Gana Gana Gana Gana
Gana Gana Gana Gana Sahasra Kanta Sapta Viharaki
Dama Dama Dama Dama, Duma Duma Duma Duma Siva Damarugha Nadha Viharaki
Ohm Shivo Hum, Ohm Shivo Hum Rudra Naamam Bhaje Hum … Bhaje Hum … Om Sivoham, Om Sivoham
Rudra Naamam Bajeham Bhajeham.. Veera Bhadraya, Agni Netraya, Ghora Souharaha Sakala Lokaya, Sarva Bhootaaya,
Satya Saakshaatkara Sambho Sambho Shankara Aaaa … Ohm Shivo Hum, Ohm Shivo Hum Rudra Naamam Bhajeham Bhajeham..

Otis Rodgers

RELATED ARTICLES
LEAVE A COMMENT