December 9, 2019
 • 9:16 pm Russian Orthodox Priest Pectoral cross award Carved Wooden Crucifix #12
 • 9:16 pm التجسّد وتألّه الإنسان – الحلقة ٢ من ٧ – الخلق والسقوط
 • 9:16 pm Nanowar Of Steel – Norwegian Reggaeton (feat. Charly Glamour & Gigatron)
 • 9:16 pm 5 Things You MUST Know About The PROFOUND 12-12 FULL MOON Energy Shift on December 12th!
 • 9:16 pm The harvest is ready to be reaped! … really?
Top 19 Hindu Mantras – Sai Mantra – Gayatri Mantra – Hanuman Mantra – Shiva Mantra – Shani Mantra


Shri Ganeshay Namah Mam Sharire Putpanna Utpasyamar Akhilareshta Nivruttaye, Shri Mrutyunjay Prasadaa Dirghayushya Satat Arogyata Avaptaye Sakal Aishvarya Praptarthyach Mahamrutyunjay Japam Aham Karishya Om Tryambakam Yajamahe, Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan, Mrityor Mukshiya Maamritat Maha Mrutyunjay Mantra Om Houm Jhoum Sah Om Bhur Bhuvah Swah Om Tryambakam Yajamahe, Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan, Mrityor Mukshiya Maamritat Om Swah Bhuv Bhoo Om Sah Jhoum Houm Om Om Houm Jhoum Sah Om Bhur Bhuvah Swah Om Tryambakam Yajamahe, Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan, Mrityor Mukshiya Maamritat Om Swah Bhuv Bhoo Om Sah Jhoum Houm Om Om Houm Jhoum Sah Om Bhur Bhuvah Swah Om Tryambakam Yajamahe, Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan, Mrityor Mukshiya Maamritat Om Swah Bhuv Bhoo Om Sah Jhoum Houm Om Om Houm Jhoum Sah Om Bhur Bhuvah Swah Om Tryambakam Yajamahe, Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan, Mrityor Mukshiya Maamritat Om Swah Bhuv Bhoo Om Sah Jhoum Houm Om Om Houm Jhoum Sah Om Bhur Bhuvah Swah Om Tryambakam Yajamahe, Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan, Mrityor Mukshiya Maamritat Om Swah Bhuv Bhoo Om Sah Jhoum Houm Om Om Houm Jhoum Sah Om Bhur Bhuvah Swah Om Tryambakam Yajamahe, Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan, Mrityor Mukshiya Maamritat Om Swah Bhuv Bhoo Om Sah Jhoum Houm Om Om Houm Jhoum Sah Om Bhur Bhuvah Swah Om Tryambakam Yajamahe, Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan, Mrityor Mukshiya Maamritat Om Swah Bhuv Bhoo Om Sah Jhoum Houm Om Om Houm Jhoum Sah Om Bhur Bhuvah Swah Om Tryambakam Yajamahe, Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan, Mrityor Mukshiya Maamritat Om Swah Bhuv Bhoo Om Sah Jhoum Houm Om Om Houm Jhoum Sah Om Bhur Bhuvah Swah Om Tryambakam Yajamahe, Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan, Mrityor Mukshiya Maamritat Om Swah Bhuv Bhoo Om Sah Jhoum Houm Om Om Houm Jhoum Sah Om Bhur Bhuvah Swah Om Tryambakam Yajamahe, Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan, Mrityor Mukshiya Maamritat Om Swah Bhuv Bhoo Om Sah Jhoum Houm Om Om Houm Jhoum Sah Om Bhur Bhuvah Swah Om Tryambakam Yajamahe, Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan, Mrityor Mukshiya Maamritat Om Swah Bhuv Bhoo Om Sah Jhoum Houm Om Shree Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvighnam Kuru Me Deva Sarva-Kaaryeshu Sarvada Om Gan Ganpataye Namo Namah, Shri Siddhivinayak Namo Namah Astavinayak Namo Namah, Ganpati Bappa Morya Om Gan Ganpataye Namo Namah, Shri Siddhivinayak Namo Namah Astavinayak Namo Namah, Ganpati Bappa Morya Om Gan Ganpataye Namo Namah,Shri Siddhivinayak Namo Namah Astavinayak Namo Namah, Ganpati Bappa Morya Om Gan Ganpataye Namo Namah,Shri Siddhivinayak Namo Namah Astavinayak Namo Namah, Ganpati Bappa Morya Om Gan Ganpataye Namo Namah,Shri Siddhivinayak Namo Namah Astavinayak Namo Namah, Ganpati Bappa Morya Om Gan Ganpataye Namo Namah,Shri Siddhivinayak Namo Namah Astavinayak Namo Namah, Ganpati Bappa Morya Om Gan Ganpataye Namo Namah,Shri Siddhivinayak Namo Namah Astavinayak Namo Namah, Ganpati Bappa Morya Om Gan Ganpataye Namo Namah,Shri Siddhivinayak Namo Namah Astavinayak Namo Namah, Ganpati Bappa Morya Om Gan Ganpataye Namo Namah,Shri Siddhivinayak Namo Namah Astavinayak Namo Namah, Ganpati Bappa Morya Om Gan Ganpataye Namo Namah,Shri Siddhivinayak Namo Namah Astavinayak Namo Namah, Ganpati Bappa Morya Om Gan Ganpataye Namo Namah,Shri Siddhivinayak Namo Namah Astavinayak Namo Namah, Ganpati Bappa Morya Om Gan Ganpataye Namo Namah,Shri Siddhivinayak Namo Namah Astavinayak Namo Namah, Ganpati Bappa Morya Om Gan Ganpataye Namo Namah,Shri Siddhivinayak Namo Namah Astavinayak Namo Namah, Ganpati Bappa Morya Om Gan Ganpataye Namo Namah,Shri Siddhivinayak Namo Namah Astavinayak Namo Namah, Ganpati Bappa Morya Om Gan Ganpataye Namo Namah,Shri Siddhivinayak Namo Namah Astavinayak Namo Namah, Ganpati Bappa Morya Om Gan Ganpataye Namo Namah,Shri Siddhivinayak Namo Namah Astavinayak Namo Namah, Ganpati Bappa Morya Om Gan Ganpataye Namo Namah,Shri Siddhivinayak Namo Namah Astavinayak Namo Namah, Ganpati Bappa Morya Om Gan Ganpataye Namo Namah,Shri Siddhivinayak Namo Namah Astavinayak Namo Namah, Ganpati Bappa Morya Om Gan Ganpataye Namo Namah,Shri Siddhivinayak Namo Namah Astavinayak Namo Namah, Ganpati Bappa Morya Om Gan Ganpataye Namo Namah,Shri Siddhivinayak Namo Namah Astavinayak Namo Namah, Ganpati Bappa Morya Om Bhur Bhuvah Swaha, Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Pracho Dayath Om Bhur Bhuvah Swaha, Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Pracho Dayath Om Bhur Bhuvah Swaha, Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Pracho Dayath Om Bhur Bhuvah Swaha, Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Pracho Dayath Om Bhur Bhuvah Swaha, Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Pracho Dayath Om Bhur Bhuvah Swaha, Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Pracho Dayath Om Bhur Bhuvah Swaha, Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Pracho Dayath Om Bhur Bhuvah Swaha, Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Pracho Dayath Om Bhur Bhuvah Swaha, Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Pracho Dayath Om Bhur Bhuvah Swaha, Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Pracho Dayath Om Bhur Bhuvah Swaha, Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Pracho Dayath Om Bhur Bhuvah Swaha, Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Pracho Dayath Om Bhur Bhuvah Swaha, Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Pracho Dayath Om Bhur Bhuvah Swaha, Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Pracho Dayath Om Bhur Bhuvah Swaha, Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Pracho Dayath Om Bhur Bhuvah Swaha, Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Pracho Dayath Om Bhur Bhuvah Swaha, Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Pracho Dayath Om Bhur Bhuvah Swaha, Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Pracho Dayath Om Bhur Bhuvah Swaha, Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Pracho Dayath Om Bhur Bhuvah Swaha, Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Pracho Dayath Om Bhur Bhuvah Swaha, Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Pracho Dayath Kali Kali Mahakali Kalike Pap Nashini Sarvatra Mokshda Dehi, Narayani Namostute Om Jayanti Mangala Kaali Bhadra Kali Kapalini Durga Kshama Shivaa Dhaatri Svaha Svadha Namostute Om Jayanti Mangala Kaali Bhadra Kali Kapalini Durga Kshama Shivaa Dhaatri Svaha Svadha Namostute Om Jayanti Mangala Kaali Bhadra Kali Kapalini Durga Kshama Shivaa Dhaatri Svaha Svadha Namostute Om Jayanti Mangala Kaali Bhadra Kali Kapalini Durga Kshama Shivaa Dhaatri Svaha Svadha Namostute Om Jayanti Mangala Kaali Bhadra Kali Kapalini Durga Kshama Shivaa Dhaatri Svaha Svadha Namostute Om Jayanti Mangala Kaali Bhadra Kali Kapalini Durga Kshama Shivaa Dhaatri Svaha Svadha Namostute Om Jayanti Mangala Kaali Bhadra Kali Kapalini Durga Kshama Shivaa Dhaatri Svaha Svadha Namostute Om Jayanti Mangala Kaali Bhadra Kali Kapalini Durga Kshama Shivaa Dhaatri Svaha Svadha Namostute Om Jayanti Mangala Kaali Bhadra Kali Kapalini Durga Kshama Shivaa Dhaatri Svaha Svadha Namostute Om Jayanti Mangala Kaali Bhadra Kali Kapalini Durga Kshama Shivaa Dhaatri Svaha Svadha Namostute Om Jayanti Mangala Kaali Bhadra Kali Kapalini Durga Kshama Shivaa Dhaatri Svaha Svadha Namostute Om Jayanti Mangala Kaali Bhadra Kali Kapalini Durga Kshama Shivaa Dhaatri Svaha Svadha Namostute Om Jayanti Mangala Kaali Bhadra Kali Kapalini Durga Kshama Shivaa Dhaatri Svaha Svadha Namostute Om Jayanti Mangala Kaali Bhadra Kali Kapalini Durga Kshama Shivaa Dhaatri Svaha Svadha Namostute Om Jayanti Mangala Kaali Bhadra Kali Kapalini Durga Kshama Shivaa Dhaatri Svaha Svadha Namostute Om Jayanti Mangala Kaali Bhadra Kali Kapalini Durga Kshama Shivaa Dhaatri Svaha Svadha Namostute Om Jayanti Mangala Kaali Bhadra Kali Kapalini Durga Kshama Shivaa Dhaatri Svaha Svadha Namostute Om Jayanti Mangala Kaali Bhadra Kali Kapalini Durga Kshama Shivaa Dhaatri Svaha Svadha Namostute Om Jayanti Mangala Kaali Bhadra Kali Kapalini Durga Kshama Shivaa Dhaatri Svaha Svadha Namostute Om Jayanti Mangala Kaali Bhadra Kali Kapalini Durga Kshama Shivaa Dhaatri Svaha Svadha Namostute Namstetu Mahamaye Shripitesur Pujite Shankhachakra Gadahaste Mahalaxmi Namostute Om Mahalaxmiye Namo Namah, Om Vishnupriyay Namo Namah Om Dhanpradaye Namo Namah, Om Vishwajananye Namo Namah Om Mahalaxmiye Namo Namah, Om Vishnupriyay Namo Namah Om Dhanpradaye Namo Namah, Om Vishwajananye Namo Namah Om Mahalaxmiye Namo Namah, Om Vishnupriyay Namo Namah Om Dhanpradaye Namo Namah, Om Vishwajananye Namo Namah Om Mahalaxmiye Namo Namah, Om Vishnupriyay Namo Namah Om Dhanpradaye Namo Namah, Om Vishwajananye Namo Namah Om Mahalaxmiye Namo Namah, Om Vishnupriyay Namo Namah Om Dhanpradaye Namo Namah, Om Vishwajananye Namo Namah Om Mahalaxmiye Namo Namah, Om Vishnupriyay Namo Namah Om Dhanpradaye Namo Namah, Om Vishwajananye Namo Namah Om Mahalaxmiye Namo Namah, Om Vishnupriyay Namo Namah Om Dhanpradaye Namo Namah, Om Vishwajananye Namo Namah Om Mahalaxmiye Namo Namah, Om Vishnupriyay Namo Namah Om Dhanpradaye Namo Namah, Om Vishwajananye Namo Namah Om Mahalaxmiye Namo Namah, Om Vishnupriyay Namo Namah Om Dhanpradaye Namo Namah, Om Vishwajananye Namo Namah Om Mahalaxmiye Namo Namah, Om Vishnupriyay Namo Namah Om Dhanpradaye Namo Namah, Om Vishwajananye Namo Namah Om Mahalaxmiye Namo Namah, Om Vishnupriyay Namo Namah Om Dhanpradaye Namo Namah, Om Vishwajananye Namo Namah Om Mahalaxmiye Namo Namah, Om Vishnupriyay Namo Namah Om Dhanpradaye Namo Namah, Om Vishwajananye Namo Namah Om Mahalaxmiye Namo Namah, Om Vishnupriyay Namo Namah Om Dhanpradaye Namo Namah, Om Vishwajananye Namo Namah Om Mahalaxmiye Namo Namah, Om Vishnupriyay Namo Namah Om Dhanpradaye Namo Namah, Om Vishwajananye Namo Namah Om Mahalaxmiye Namo Namah, Om Vishnupriyay Namo Namah Om Dhanpradaye Namo Namah, Om Vishwajananye Namo Namah Om Mahalaxmiye Namo Namah, Om Vishnupriyay Namo Namah Om Dhanpradaye Namo Namah, Om Vishwajananye Namo Namah Om Mahalaxmiye Namo Namah, Om Vishnupriyay Namo Namah Om Dhanpradaye Namo Namah, Om Vishwajananye Namo Namah Om Mahalaxmiye Namo Namah, Om Vishnupriyay Namo Namah Om Dhanpradaye Namo Namah, Om Vishwajananye Namo Namah Om Mahalaxmiye Namo Namah, Om Vishnupriyay Namo Namah Om Dhanpradaye Namo Namah, Om Vishwajananye Namo Namah Om Mahalaxmiye Namo Namah, Om Vishnupriyay Namo Namah Om Dhanpradaye Namo Namah, Om Vishwajananye Namo Namah Om Namah Shivay Om Namah Shivay
Har Har Bhole Namah Shivay Om Namah Shivay Om Namah Shivay
Har Har Bhole Namah Shivay Om Namah Shivay Om Namah Shivay
Har Har Bhole Namah Shivay Om Rameshwaray Shiv Rameshwaray
Har Har Bhole Namah Shivay Om Namah Shivay Om Namah Shivay
Har Har Bhole Namah Shivay Om Gangadharay Shiv Gangadharay
Har Har Bhole Namah Shivay Om Namah Shivay Om Namah Shivay
Har Har Bhole Namah Shivay Om Jataadharay Shiv Jataadharay
Har Har Bhole Namah Shivay Om Namah Shivay Om Namah Shivay
Har Har Bhole Namah Shivay Om Someshwaray Shiv Someshwaray
Har Har Bhole Namah Shivay Om Namah Shivay Om Namah Shivay
Har Har Bhole Namah Shivay Om Vishveshwaray Om Vishveshwaray
Har Har Bhole Namah Shivay Om Namah Shivay Om Namah Shivay
Har Har Bhole Namah Shivay Gururbramha Gururvishnu Gururdevo Maheshwara Gurursakshat Parabramha Tasmai shri Guruve Namah Om Sai Namo Namah, Shri Sai Namo Namah Jai Jai Sai Namo Namah, Sadguru Sai Namo Namah Om Sai Namo Namah, Shri Sai Namo Namah Jai Jai Sai Namo Namah, Sadguru Sai Namo Namah Om Sai Namo Namah, Shri Sai Namo Namah Jai Jai Sai Namo Namah, Sadguru Sai Namo Namah Om Sai Namo Namah, Shri Sai Namo Namah Jai Jai Sai Namo Namah, Sadguru Sai Namo Namah Om Sai Namo Namah, Shri Sai Namo Namah Jai Jai Sai Namo Namah, Sadguru Sai Namo Namah Om Sai Namo Namah, Shri Sai Namo Namah Jai Jai Sai Namo Namah, Sadguru Sai Namo Namah Om Sai Namo Namah, Shri Sai Namo Namah Jai Jai Sai Namo Namah, Sadguru Sai Namo Namah Om Sai Namo Namah, Shri Sai Namo Namah Jai Jai Sai Namo Namah, Sadguru Sai Namo Namah Om Sai Namo Namah, Shri Sai Namo Namah Jai Jai Sai Namo Namah, Sadguru Sai Namo Namah Om Sai Namo Namah, Shri Sai Namo Namah Jai Jai Sai Namo Namah, Sadguru Sai Namo Namah Om Sai Namo Namah, Shri Sai Namo Namah Jai Jai Sai Namo Namah, Sadguru Sai Namo Namah Om Sai Namo Namah, Shri Sai Namo Namah Jai Jai Sai Namo Namah, Sadguru Sai Namo Namah Om Sai Namo Namah, Shri Sai Namo Namah Jai Jai Sai Namo Namah, Sadguru Sai Namo Namah Om Sai Namo Namah, Shri Sai Namo Namah Jai Jai Sai Namo Namah, Sadguru Sai Namo Namah Om Sai Namo Namah, Shri Sai Namo Namah Jai Jai Sai Namo Namah, Sadguru Sai Namo Namah Om Sai Namo Namah, Shri Sai Namo Namah Jai Jai Sai Namo Namah, Sadguru Sai Namo Namah Om Sai Namo Namah, Shri Sai Namo Namah Jai Jai Sai Namo Namah, Sadguru Sai Namo Namah Om Sai Namo Namah, Shri Sai Namo Namah Jai Jai Sai Namo Namah, Sadguru Sai Namo Namah Om Sai Namo Namah, Shri Sai Namo Namah Jai Jai Sai Namo Namah, Sadguru Sai Namo Namah Om Sai Namo Namah, Shri Sai Namo Namah Jai Jai Sai Namo Namah, Sadguru Sai Namo Namah Om Namo Shri Shaneshcharay Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shaishcharam Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shaishcharam Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shaishcharam Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shaishcharam Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shaishcharam Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shaishcharam Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shaishcharam Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shaishcharam Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shaishcharam Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shaishcharam Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shaishcharam Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shaishcharam Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shaishcharam Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shaishcharam Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shaishcharam Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shaishcharam Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shaishcharam Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shaishcharam Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shaishcharam Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shaishcharam Om Aim Hreem Kleem Chamundaye Vichche Om Aim Hreem Kleem Chamundaye Vichche Om Aim Hreem Kleem Chamundaye Vichche Om Aim Hreem Kleem Chamundaye Vichche Om Aim Hreem Kleem Chamundaye Vichche Om Venkateshwara Govinda Shriman Narayan Sankat Harna Nirmal Tirupati Vasamukunda Jai Balaji Namostute Om Venkateshwara Govinda Shrimanarayan Sankat Harna Nirmal Tirupati Vasamukunda Jai Balaji Namostute Om Venkateshwara Govinda Shrimanarayan Sankat Harna Nirmal Tirupati Vasamukunda Jai Balaji Namostute Om Venkateshwara Govinda Shrimanarayan Sankat Harna Nirmal Tirupati Vasamukunda Jai Balaji Namostute Om Venkateshwara Govinda Shrimanarayan Sankat Harna Nirmal Tirupati Vasamukunda Jai Balaji Namostute Om Venkateshwara Govinda Shrimanarayan Sankat Harna Nirmal Tirupati Vasamukunda Jai Balaji Namostute Om Venkateshwara Govinda Shrimanarayan Sankat Harna Nirmal Tirupati Vasamukunda Jai Balaji Namostute Om Venkateshwara Govinda Shrimanarayan Sankat Harna Nirmal Tirupati Vasamukunda Jai Balaji Namostute Om Venkateshwara Govinda Shrimanarayan Sankat Harna Nirmal Tirupati Vasamukunda Jai Balaji Namostute Om Venkateshwara Govinda Shrimanarayan Sankat Harna Nirmal Tirupati Vasamukunda Jai Balaji Namostute Om Venkateshwara Govinda Shrimanarayan Sankat Harna Nirmal Tirupati Vasamukunda Jai Balaji Namostute Om Venkateshwara Govinda Shrimanarayan Sankat Harna Nirmal Tirupati Vasamukunda Jai Balaji Namostute Om Venkateshwara Govinda Shrimanarayan Sankat Harna Nirmal Tirupati Vasamukunda Jai Balaji Namostute Om Venkateshwara Govinda Shrimanarayan Sankat Harna Nirmal Tirupati Vasamukunda Jai Balaji Namostute Om Venkateshwara Govinda Shrimanarayan Sankat Harna Nirmal Tirupati Vasamukunda Jai Balaji Namostute Om Venkateshwara Govinda Shrimanarayan Sankat Harna Nirmal Tirupati Vasamukunda Jai Balaji Namostute Om Venkateshwara Govinda Shrimanarayan Sankat Harna Nirmal Tirupati Vasamukunda Jai Balaji Namostute Om Venkateshwara Govinda Shrimanarayan Sankat Harna Nirmal Tirupati Vasamukunda Jai Balaji Namostute Om Venkateshwara Govinda Shrimanarayan Sankat Harna Nirmal Tirupati Vasamukunda Jai Balaji Namostute Om Venkateshwara Govinda Shrimanarayan Sankat Harna Nirmal Tirupati Vasamukunda Jai Balaji Namostute Om Venkateshwara Govinda Shrimanarayan Sankat Harna Nirmal Tirupati Vasamukunda Jai Balaji Namostute Shree Avadhut Chintan Gurudev Dutt Trimukh Digamber Sadguru Datta Shripad Vallabh Sahastra Datta Bramhahari Shiv Yogesh Datta Shree Avadhut Chintan Gurudev Dutt, Trimukh Digamber Sadguru Datta Shripad Vallabh Sahastra Datta, Bramhahari Shiv Yogesh Datta Shree Avadhut Chintan Gurudev Dutt, Trimukh Digamber Sadguru Datta Shripad Vallabh Sahastra Datta, Bramhahari Shiv Yogesh Datta Shree Avadhut Chintan Gurudev Dutt, Trimukh Digamber Sadguru Datta Shripad Vallabh Sahastra Datta, Bramhahari Shiv Yogesh Datta Shree Avadhut Chintan Gurudev Dutt, Trimukh Digamber Sadguru Datta Shripad Vallabh Sahastra Datta, Bramhahari Shiv Yogesh Datta Shree Avadhut Chintan Gurudev Dutt, Trimukh Digamber Sadguru Datta Shripad Vallabh Sahastra Datta, Bramhahari Shiv Yogesh Datta Shree Avadhut Chintan Gurudev Dutt, Trimukh Digamber Sadguru Datta Shripad Vallabh Sahastra Datta, Bramhahari Shiv Yogesh Datta Shree Avadhut Chintan Gurudev Dutt, Trimukh Digamber Sadguru Datta Shripad Vallabh Sahastra Datta, Bramhahari Shiv Yogesh Datta Shree Avadhut Chintan Gurudev Dutt, Trimukh Digamber Sadguru Datta Shripad Vallabh Sahastra Datta, Bramhahari Shiv Yogesh Datta Shree Avadhut Chintan Gurudev Dutt, Trimukh Digamber Sadguru Datta Shripad Vallabh Sahastra Datta, Bramhahari Shiv Yogesh Datta Shree Avadhut Chintan Gurudev Dutt, Trimukh Digamber Sadguru Datta Shripad Vallabh Sahastra Datta, Bramhahari Shiv Yogesh Datta Shree Avadhut Chintan Gurudev Dutt, Trimukh Digamber Sadguru Datta Shripad Vallabh Sahastra Datta, Bramhahari Shiv Yogesh Datta Shree Avadhut Chintan Gurudev Dutt, Trimukh Digamber Sadguru Datta Shripad Vallabh Sahastra Datta, Bramhahari Shiv Yogesh Datta Shree Avadhut Chintan Gurudev Dutt, Trimukh Digamber Sadguru Datta Shripad Vallabh Sahastra Datta, Bramhahari Shiv Yogesh Datta Shree Avadhut Chintan Gurudev Dutt, Trimukh Digamber Sadguru Datta Shripad Vallabh Sahastra Datta, Bramhahari Shiv Yogesh Datta Shree Avadhut Chintan Gurudev Dutt, Trimukh Digamber Sadguru Datta Shripad Vallabh Sahastra Datta, Bramhahari Shiv Yogesh Datta Shree Avadhut Chintan Gurudev Dutt, Trimukh Digamber Sadguru Datta Shripad Vallabh Sahastra Datta, Bramhahari Shiv Yogesh Datta Shree Avadhut Chintan Gurudev Dutt, Trimukh Digamber Sadguru Datta Shripad Vallabh Sahastra Datta, Bramhahari Shiv Yogesh Datta Shree Avadhut Chintan Gurudev Dutt, Trimukh Digamber Sadguru Datta Shripad Vallabh Sahastra Datta, Bramhahari Shiv Yogesh Datta Shree Avadhut Chintan Gurudev Dutt, Trimukh Digamber Sadguru Datta Shripad Vallabh Sahastra Datta, Bramhahari Shiv Yogesh Datta Shree Avadhut Chintan Gurudev Dutt, Trimukh Digamber Sadguru Datta Shripad Vallabh Sahastra Datta, Bramhahari Shiv Yogesh Datta Anjani Garbh Sambhuto, Vaayuputra Sanatanam Umaroh Bramha Charichcha, Tasmai Hanumate Namah Om Hanumate Dukh Bhanjan Anjani Sut Kesari Nandan Ram Dut Sankat Mochan, Shat Shat Vandan Koti Naman Om Hanumate Dukh Bhanjan Anjani Sut Kesari Nandan Ram Dut Sankat Mochan, Shat Shat Vandan Koti Naman Om Hanumate Dukh Bhanjan Anjani Sut Kesari Nandan Ram Dut Sankat Mochan, Shat Shat Vandan Koti Naman Om Hanumate Dukh Bhanjan Anjani Sut Kesari Nandan Ram Dut Sankat Mochan, Shat Shat Vandan Koti Naman Om Hanumate Dukh Bhanjan Anjani Sut Kesari Nandan Ram Dut Sankat Mochan, Shat Shat Vandan Koti Naman Om Hanumate Dukh Bhanjan Anjani Sut Kesari Nandan Ram Dut Sankat Mochan, Shat Shat Vandan Koti Naman Om Hanumate Dukh Bhanjan Anjani Sut Kesari Nandan Ram Dut Sankat Mochan, Shat Shat Vandan Koti Naman Om Hanumate Dukh Bhanjan Anjani Sut Kesari Nandan Ram Dut Sankat Mochan, Shat Shat Vandan Koti Naman Om Hanumate Dukh Bhanjan Anjani Sut Kesari Nandan Ram Dut Sankat Mochan, Shat Shat Vandan Koti Naman Om Hanumate Dukh Bhanjan Anjani Sut Kesari Nandan Ram Dut Sankat Mochan, Shat Shat Vandan Koti Naman Om Hanumate Dukh Bhanjan Anjani Sut Kesari Nandan Ram Dut Sankat Mochan, Shat Shat Vandan Koti Naman Om Hanumate Dukh Bhanjan Anjani Sut Kesari Nandan Ram Dut Sankat Mochan, Shat Shat Vandan Koti Naman Om Hanumate Dukh Bhanjan Anjani Sut Kesari Nandan Ram Dut Sankat Mochan, Shat Shat Vandan Koti Naman Om Hanumate Dukh Bhanjan Anjani Sut Kesari Nandan Ram Dut Sankat Mochan, Shat Shat Vandan Koti Naman Om Hanumate Dukh Bhanjan Anjani Sut Kesari Nandan Ram Dut Sankat Mochan, Shat Shat Vandan Koti Naman Om Hanumate Dukh Bhanjan Anjani Sut Kesari Nandan Ram Dut Sankat Mochan, Shat Shat Vandan Koti Naman Om Hanumate Dukh Bhanjan Anjani Sut Kesari Nandan Ram Dut Sankat Mochan, Shat Shat Vandan Koti Naman Om Hanumate Dukh Bhanjan Anjani Sut Kesari Nandan Ram Dut Sankat Mochan, Shat Shat Vandan Koti Naman Om Hanumate Dukh Bhanjan Anjani Sut Kesari Nandan Ram Dut Sankat Mochan, Shat Shat Vandan Koti Naman Om Hanumate Dukh Bhanjan Anjani Sut Kesari Nandan Ram Dut Sankat Mochan, Shat Shat Vandan Koti Naman Goraksha Jalandhar Charpatascha Adabang Kanifmchindra Radhya Chourangi Revanaka Bhartarisandnya, Bhumya Bh Bhurv Navnaath Siddh Goraksha Jalandhar Charpatascha Adabang Kanifmchindra Radhya Chourangi Revanaka Bhartarisandnya, Bhumya Bh Bhurv Navnaath Siddh Goraksha Jalandhar Charpatascha Adabang Kanifmchindra Radhya Chourangi Revanaka Bhartarisandnya, Bhumya Bh Bhurv Navnaath Siddh Goraksha Jalandhar Charpatascha Adabang Kanifmchindra Radhya Chourangi Revanaka Bhartarisandnya, Bhumya Bh Bhurv Navnaath Siddh Goraksha Jalandhar Charpatascha Adabang Kanifmchindra Radhya Chourangi Revanaka Bhartarisandnya, Bhumya Bh Bhurv Navnaath Siddh Goraksha Jalandhar Charpatascha Adabang Kanifmchindra Radhya Chourangi Revanaka Bhartarisandnya, Bhumya Bh Bhurv Navnaath Siddh Goraksha Jalandhar Charpatascha Adabang Kanifmchindra Radhya Chourangi Revanaka Bhartarisandnya, Bhumya Bh Bhurv Navnaath Siddh Goraksha Jalandhar Charpatascha Adabang Kanifmchindra Radhya Chourangi Revanaka Bhartarisandnya, Bhumya Bh Bhurv Navnaath Siddh Goraksha Jalandhar Charpatascha Adabang Kanifmchindra Radhya Chourangi Revanak Bhartari Sandnya, Bhumya Bh Bhurva Navnaath Siddh Goraksha Jalandhar Charpatascha Adabang Kanifmchindra Radhya Chourangi Revanak Bhartari Sandnya, Bhumya Bh Bhurva Navnaath Siddh Goraksha Jalandhar Charpatascha Adabang Kanifmchindra Radhya Chourangi Revanak Bhartari Sandnya, Bhumya Bh Bhurva Navnaath Siddh Goraksha Jalandhar Charpatascha Adabang Kanifmchindra Radhya Chourangi Revanak Bhartari Sandnya, Bhumya Bh Bhurva Navnaath Siddh Goraksha Jalandhar Charpatascha Adabang Kanifmchindra Radhya Chourangi Revanak Bhartari Sandnya, Bhumya Bh Bhurva Navnaath Siddh Goraksha Jalandhar Charpatascha Adabang Kanifmchindra Radhya Chourangi Revanak Bhartari Sandnya, Bhumya Bh Bhurva Navnaath Siddh Goraksha Jalandhar Charpatascha Adabang Kanifmchindra Radhya Chourangi Revanak Bhartari Sandnya, Bhumya Bh Bhurva Navnaath Siddh Goraksha Jalandhar Charpatascha Adabang Kanifmchindra Radhya Chourangi Revanak Bhartari Sandnya, Bhumya Bh Bhurva Navnaath Siddh Goraksha Jalandhar Charpatascha Adabang Kanifmchindra Radhya Chourangi Revanak Bhartari Sandnya, Bhumya Bh Bhurva Navnaath Siddh Goraksha Jalandhar Charpatascha Adabang Kanifmchindra Radhya Chourangi Revanak Bhartari Sandnya, Bhumya Bh Bhurva Navnaath Siddh Goraksha Jalandhar Charpatascha Adabang Kanifmchindra Radhya Chourangi Revanak Bhartari Sandnya, Bhumya Bh Bhurva Navnaath Siddh Goraksha Jalandhar Charpatascha Adabang Kanifmchindra Radhya Chourangi Revanak Bhartari Sandnya, Bhumya Bh Bhurva Navnaath Siddh Goraksha Jalandhar Charpatascha Adabang Kanifmchindra Radhya Chourangi Revanak Bhartari Sandnya, Bhumya Bh Bhurva Navnaath Siddh Ram Ramapati Jay Shree Ram, Raghupati Raghav Rajaram Purushottam Parmeshwar Ram, Shree Ram Jay Ram Jay Jay Ram Ram Ramapati Jay Shree Ram, Raghupati Raghav Rajaram Purushottam Parmeshwar Ram, Shree Ram Jay Ram Jay Jay Ram Ram Ramapati Jay Shree Ram, Raghupati Raghav Rajaram Purushottam Parmeshwar Ram, Shree Ram Jay Ram Jay Jay Ram Ram Ramapati Jay Shree Ram, Raghupati Raghav Rajaram Purushottam Parmeshwar Ram, Shree Ram Jay Ram Jay Jay Ram Ram Ramapati Jay Shree Ram, Raghupati Raghav Rajaram Purushottam Parmeshwar Ram, Shree Ram Jay Ram Jay Jay Ram Ram Ramapati Jay Shree Ram, Raghupati Raghav Rajaram Purushottam Parmeshwar Ram, Shree Ram Jay Ram Jay Jay Ram Ram Ramapati Jay Shree Ram, Raghupati Raghav Rajaram Purushottam Parmeshwar Ram, Shree Ram Jay Ram Jay Jay Ram Ram Ramapati Jay Shree Ram, Raghupati Raghav Rajaram Purushottam Parmeshwar Ram, Shree Ram Jay Ram Jay Jay Ram Ram Ramapati Jay Shree Ram, Raghupati Raghav Rajaram Purushottam Parmeshwar Ram, Shree Ram Jay Ram Jay Jay Ram Ram Ramapati Jay Shree Ram, Raghupati Raghav Rajaram Purushottam Parmeshwar Ram, Shree Ram Jay Ram Jay Jay Ram Ram Ramapati Jay Shree Ram, Raghupati Raghav Rajaram Purushottam Parmeshwar Ram, Shree Ram Jay Ram Jay Jay Ram Ram Ramapati Jay Shree Ram, Raghupati Raghav Rajaram Purushottam Parmeshwar Ram, Shree Ram Jay Ram Jay Jay Ram Ram Ramapati Jay Shree Ram, Raghupati Raghav Rajaram Purushottam Parmeshwar Ram, Shree Ram Jay Ram Jay Jay Ram Ram Ramapati Jay Shree Ram, Raghupati Raghav Rajaram Purushottam Parmeshwar Ram, Shree Ram Jay Ram Jay Jay Ram Ram Ramapati Jay Shree Ram, Raghupati Raghav Rajaram Purushottam Parmeshwar Ram, Shree Ram Jay Ram Jay Jay Ram Ram Ramapati Jay Shree Ram, Raghupati Raghav Rajaram Purushottam Parmeshwar Ram, Shree Ram Jay Ram Jay Jay Ram Ram Ramapati Jay Shree Ram, Raghupati Raghav Rajaram Purushottam Parmeshwar Ram, Shree Ram Jay Ram Jay Jay Ram Ram Ramapati Jay Shree Ram, Raghupati Raghav Rajaram Purushottam Parmeshwar Ram, Shree Ram Jay Ram Jay Jay Ram Ram Ramapati Jay Shree Ram, Raghupati Raghav Rajaram Purushottam Parmeshwar Ram, Shree Ram Jay Ram Jay Jay Ram Ram Ramapati Jay Shree Ram, Raghupati Raghav Rajaram Purushottam Parmeshwar Ram, Shree Ram Jay Ram Jay Jay Ram Ram Ramapati Jay Shree Ram, Raghupati Raghav Rajaram Purushottam Parmeshwar Ram, Shree Ram Jay Ram Jay Jay Ram Japakusum Sankasham Kashyapeyam Mahadyutirm Tamorisarva Papgnhm Prantosmi Divakaram Japakusum Sankasham Kashyapeyam Mahadyutirm Tamorisarva Papgnhm Prantosmi Divakaram Japakusum Sankasham Kashyapeyam Mahadyutirm Tamorisarva Papgnhm Prantosmi Divakaram Japakusum Sankasham Kashyapeyam Mahadyutirm Tamorisarva Papgnhm Prantosmi Divakaram Japakusum Sankasham Kashyapeyam Mahadyutirm Tamorisarva Papgnhm Prantosmi Divakaram Japakusum Sankasham Kashyapeyam Mahadyutirm Tamorisarva Papgnhm Prantosmi Divakaram Japakusum Sankasham Kashyapeyam Mahadyutirm Tamorisarva Papgnhm Prantosmi Divakaram Japakusum Sankasham Kashyapeyam Mahadyutirm Tamorisarva Papgnhm Prantosmi Divakaram Japakusum Sankasham Kashyapeyam Mahadyutirm Tamorisarva Papgnhm Prantosmi Divakaram Japakusum Sankasham Kashyapeyam Mahadyutirm Tamorisarva Papgnhm Prantosmi Divakaram Japakusum Sankasham Kashyapeyam Mahadyutirm Tamorisarva Papgnhm Prantosmi Divakaram Japakusum Sankasham Kashyapeyam Mahadyutirm Tamorisarva Papgnhm Prantosmi Divakaram Japakusum Sankasham Kashyapeyam Mahadyutirm Tamorisarva Papgnhm Prantosmi Divakaram Japakusum Sankasham Kashyapeyam Mahadyutirm Tamorisarva Papgnhm Prantosmi Divakaram Japakusum Sankasham Kashyapeyam Mahadyutirm Tamorisarva Papgnhm Prantosmi Divakaram Japakusum Sankasham Kashyapeyam Mahadyutirm Tamorisarva Papgnhm Prantosmi Divakaram Japakusum Sankasham Kashyapeyam Mahadyutirm Tamorisarva Papgnhm Prantosmi Divakaram Japakusum Sankasham Kashyapeyam Mahadyutirm Tamorisarva Papgnhm Prantosmi Divakaram Japakusum Sankasham Kashyapeyam Mahadyutirm Tamorisarva Papgnhm Prantosmi Divakaram Japakusum Sankasham Kashyapeyam Mahadyutirm Tamorisarva Papgnhm Prantosmi Divakaram Japakusum Sankasham Kashyapeyam Mahadyutirm Tamorisarva Papgnhm Prantosmi Divakaram Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Gauri Narayani Namostute Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Gauri Narayani Namostute Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Gauri Narayani Namostute Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Gauri Narayani Namostute Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Gauri Narayani Namostute Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Gauri Narayani Namostute Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Gauri Narayani Namostute Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Gauri Narayani Namostute Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Gauri Narayani Namostute Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Gauri Narayani Namostute Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Gauri Narayani Namostute Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Gauri Narayani Namostute Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Gauri Narayani Namostute Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Gauri Narayani Namostute Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Gauri Narayani Namostute Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Gauri Narayani Namostute Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Gauri Narayani Namostute Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Gauri Narayani Namostute Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Gauri Narayani Namostute Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Gauri Narayani Namostute Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tryambake Gauri Narayani Namostute Adishakti Tu Maa Janani Divyashakti Katyayani Mumbapuri Nivasini Mumbadaivya Namo Namah Adishakti Tu Maa Janani Divyashakti Katyayani Mumbapuri Nivasini Mumbadaivya Namo Namah Adishakti Tu Maa Janani Divyashakti Katyayani Mumbapuri Nivasini Mumbadaivya Namo Namah Adishakti Tu Maa Janani Divyashakti Katyayani Mumbapuri Nivasini Mumbadaivya Namo Namah Adishakti Tu Maa Janani Divyashakti Katyayani Mumbapuri Nivasini Mumbadaivya Namo Namah Adishakti Tu Maa Janani Divyashakti Katyayani Mumbapuri Nivasini Mumbadaivya Namo Namah Adishakti Tu Maa Janani Divyashakti Katyayani Mumbapuri Nivasini Mumbadaivya Namo Namah Adishakti Tu Maa Janani Divyashakti Katyayani Mumbapuri Nivasini Mumbadaivya Namo Namah Adishakti Tu Maa Janani Divyashakti Katyayani Mumbapuri Nivasini Mumbadaivya Namo Namah Adishakti Tu Maa Janani Divyashakti Katyayani Mumbapuri Nivasini Mumbadaivya Namo Namah Adishakti Tu Maa Janani Divyashakti Katyarani Mumbapuri Nivasini Mumbadaivya Namo Namah Adishakti Tu Maa Janani Divyashakti Katyayani Mumbapuri Nivasini Mumbadaivya Namo Namah Adishakti Tu Maa Janani Divyashakti Katyayani Mumbapuri Nivasini Mumbadaivya Namo Namah Adishakti Tu Maa Janani Divyashakti Katyayani Mumbapuri Nivasini Mumbadaivya Namo Namah Adishakti Tu Maa Janani Divyashakti Katyayani Mumbapuri Nivasini Mumbadaivya Namo Namah Adishakti Tu Maa Janani Divyashakti Katyayani Mumbapuri Nivasini Mumbadaivya Namo Namah Adishakti Tu Maa Janani Divyashakti Katyayani Mumbapuri Nivasini Mumbadaivya Namo Namah Adishakti Tu Maa Janani Divyashakti Katyayani Mumbapuri Nivasini Mumbadaivya Namo Namah Adishakti Tu Maa Janani Divyashakti Katyayani Mumbapuri Nivasini Mumbadaivya Namo Namah Adishakti Tu Maa Janani Divyashakti Katyayani Mumbapuri Nivasini Mumbadaivya Namo Namah Adishakti Tu Maa Janani Divyashakti Katyayani Mumbapuri Nivasini Mumbadaivya Namo Namah Jay Santoshi Maa Varde, Jag Kalyani Jagdambe Sukh Shaanti Saubhagyaprade Maa Santoshi Namostute Jay Santoshi Maa Varde, Jag Kalyani Jagdambe Sukh Shaanti Saubhagyaprade Maa Santoshi Namostute Jay Santoshi Maa Varde, Jag Kalyani Jagdambe Sukh Shaanti Saubhagyaprade Maa Santoshi Namostute Jay Santoshi Maa Varde, Jag Kalyani Jagdambe Sukh Shaanti Saubhagyaprade Maa Santoshi Namostute Jay Santoshi Maa Varde, Jag Kalyani Jagdambe Sukh Shaanti Saubhagyaprade Maa Santoshi Namostute Jay Santoshi Maa Varde, Jag Kalyani Jagdambe Sukh Shaanti Saubhagyaprade Maa Santoshi Namostute Jay Santoshi Maa Varde, Jag Kalyani Jagdambe Sukh Shaanti Saubhagyaprade Maa Santoshi Namostute Jay Santoshi Maa Varde, Jag Kalyani Jagdambe Sukh Shaanti Saubhagyaprade Maa Santoshi Namostute Jay Santoshi Maa Varde, Jag Kalyani Jagdambe Sukh Shaanti Saubhagyaprade Maa Santoshi Namostute Jay Santoshi Maa Varde, Jag Kalyani Jagdambe Sukh Shaanti Saubhagyaprade Maa Santoshi Namostute Jay Santoshi Maa Varde, Jag Kalyani Jagdambe Sukh Shaanti Saubhagyaprade Maa Santoshi Namostute Jay Santoshi Maa Varde, Jag Kalyani Jagdambe Sukh Shaanti Saubhagyaprade Maa Santoshi Namostute Jay Santoshi Maa Varde, Jag Kalyani Jagdambe Sukh Shaanti Saubhagyaprade Maa Santoshi Namostute Jay Santoshi Maa Varde, Jag Kalyani Jagdambe Sukh Shaanti Saubhagyaprade Maa Santoshi Namostute Jay Santoshi Maa Varde, Jag Kalyani Jagdambe Sukh Shaanti Saubhagyaprade Maa Santoshi Namostute Jay Santoshi Maa Varde, Jag Kalyani Jagdambe Sukh Shaanti Saubhagyaprade Maa Santoshi Namostute Jay Santoshi Maa Varde, Jag Kalyani Jagdambe Sukh Shaanti Saubhagyaprade Maa Santoshi Namostute Jay Santoshi Maa Varde, Jag Kalyani Jagdambe Sukh Shaanti Saubhagyaprade Maa Santoshi Namostute Jay Santoshi Maa Varde, Jag Kalyani Jagdambe Sukh Shaanti Saubhagyaprade Maa Santoshi Namostute Jay Santoshi Maa Varde, Jag Kalyani Jagdambe Sukh Shaanti Saubhagyaprade Maa Santoshi Namostute Jay Santoshi Maa Varde, Jag Kalyani Jagdambe Sukh Shaanti Saubhagyaprade Maa Santoshi Namostute Namste Sharde Devi Saraswati Mati Pradeh Vastvamam Jivhadve Sarv Vidya Pradabhavam Namste Sharde Devi Saraswati Mati Pradeh Vastvamam Jivhadve Sarv Vidya Pradabhavam Namste Sharde Devi Saraswati Mati Pradeh Vastvamam Jivhadve Sarv Vidya Pradabhavam Namste Sharde Devi Veena Pustak Dharini Vidyarmbham Karishyavani Prasannabhav Sarvada Namste Sharde Devi Veena Pustak Dharini Vidyarmbham Karishyavani Prasannabhav Sarvada Namste Sharde Devi Saraswati Mati Pradeh Vastvamam Jivhadve Sarv Vidya Pradabhavam Namste Sharde Devi Saraswati Mati Pradeh Vastvamam Jivhadve Sarv Vidya Pradabhavam Namste Sharde Devi Saraswati Mati Pradeh Vastvamam Jivhadve Sarv Vidya Pradabhavam Namste Sharde Devi Veena Pustak Dharini Vidyarmbham Karishyavani Prasannabhav Sarvada Namste Sharde Devi Veena Pustak Dharini Vidyarmbham Karishyavani Prasannabhav Sarvada Namste Sharde Devi Saraswati Mati Pradeh Vastvamam Jivhadve Sarv Vidya Pradabhavam Namste Sharde Devi Saraswati Mati Pradeh Vastvamam Jivhadve Sarv Vidya Pradabhavam Namste Sharde Devi Saraswati Mati Pradeh Vastvamam Jivhadve Sarv Vidya Pradabhavam Namste Sharde Devi Veena Pustak Dharini Vidyarmbham Karishyavani Prasannabhav Sarvada Namste Sharde Devi Veena Pustak Dharini Vidyarmbham Karishyavani Prasannabhav Sarvada Namste Sharde Devi Saraswati Mati Pradeh Vastvamam Jivhadve Sarv Vidya Pradabhavam Namste Sharde Devi Saraswati Mati Pradeh Vastvamam Jivhadve Sarv Vidya Pradabhavam Namste Sharde Devi Saraswati Mati Pradeh Vastvamam Jivhadve Sarv Vidya Pradabhavam Namste Sharde Devi Veena Pustak Dharini Vidyarmbham Karishyavani Prasannabhav Sarvada Namste Sharde Devi Veena Pustak Dharini Vidyarmbham Karishyavani Prasannabhav Sarvada Namste Sharde Devi Saraswati Mati Pradeh Vastvamam Jivhadve Sarv Vidya Pradabhavam

Otis Rodgers

RELATED ARTICLES

100 COMMENTS

 1. ASTROLOGER PANDIT D. K. SHASHTRI JI Posted on February 14, 2019 at 9:19 am

  ## ॐ नमोःहनुमंते " जय श्री राम,जय हनुमान !!! !!!✡✡✡✡✡✡

  ✡✡ हर समस्या का सामाधान महावंशीकरण करवाना या तुडवाना पंडित जी महाराज_INDIA 900 158 5107 ✡ कोई भी समस्या पति पत्नी में अनबन, संतान दोष, प्यार में धोखा, बिजनेस प्रॉब्लम, मनचाही सफलता, किसी को अपने बस में करना, किया-कराया,
  ✡✡ लव समस्या समाधान ✡✡ प्रेम विवाह समस्या समाधान ✡✡ तलाक समस्या समाधान ✡✡ पति पत्नी समस्या समाधान Love problems solution specialist || Love spell caster | Husband wife dispute problems solution specialist || Inter cast Love marriage problems || Business,Carrier,Job,Study, All child related problems ||Divorce related problems || Make better couple relationship || Childless problems || Remove black magic/Vashikaran mantra || Get back your lost love,Break up problem|| Visa/Abroad settlement problems || Control in your hand Husband/Wife/Child/Men/Women/Girlfriend/Boyfriend/etc. By vashikaran mantra || All family related & personal Life Problems solution specialist pandit ji +91-9001585107

  !!! " ॐ नमोःहनुमंते " जय श्री राम,जय हनुमान ! ###

  Reply
 2. Dinesh Sharma Posted on February 17, 2019 at 1:35 am

  Bhajan Sudanese santusti hotel hai

  Reply
 3. Radheshyam Rabidas Posted on February 19, 2019 at 1:12 am

  Om shanti om.

  Reply
 4. Shikha Swain Posted on February 20, 2019 at 1:45 am

  I love this mantras very much 🙏🏻🙏🏻

  Reply
 5. 8859540711 Subham Posted on February 25, 2019 at 12:55 am

  jis ne dislike Kiya vo pagal 😣😣😣😣

  Reply
 6. almondream79 Posted on February 26, 2019 at 9:25 am

  Just love listening to these Mantras. There was a time when I went to India quite often. Reminds me those days, miss Delhi and people there.

  Reply
 7. Bhagat Silwal Posted on February 26, 2019 at 11:50 pm

  Om namshibayo

  Reply
 8. えぐ Posted on February 28, 2019 at 6:39 pm

  sounds all the same xD

  Reply
 9. L Mtz Posted on March 1, 2019 at 5:54 am

  Amo estos mantras

  Reply
 10. Noni Maharani Posted on March 1, 2019 at 1:43 pm

  I love mantram gayatri.,memberikan kesejukan dan kedamaian dihati kita

  Reply
 11. djaycool _ Posted on March 7, 2019 at 8:15 pm

  The 1100 dislikers are devils

  Reply
 12. djaycool _ Posted on March 7, 2019 at 8:16 pm

  This is the best like if you hindu

  Reply
 13. Nikisubba Nikisubba Posted on March 12, 2019 at 2:17 am

  ILove hindu

  Reply
 14. prabhata Kumar Jena Posted on March 17, 2019 at 2:46 am

  I like mantra. Lot of thanks to Utube

  Reply
 15. Putu Dewi Posted on March 18, 2019 at 11:29 am

  love this mantra❤ love Hindu❤

  Reply
 16. PKSM PIZZA GALLERY Posted on April 1, 2019 at 4:41 am

  PKSM

  Reply
 17. Chandra Wirakusuma Posted on April 17, 2019 at 1:57 pm

  Siapa itu Dewi Santoshi

  Reply
 18. Arvind Kumar Posted on April 22, 2019 at 3:31 am

  Om Namah Shivay

  Reply
 19. Niluh sariati Sariati Posted on May 17, 2019 at 9:15 am

  😉

  Reply
 20. Atineka Winda Posted on May 25, 2019 at 5:52 am

  Im moeslim and my bf hindu… This very difficult for us.. But im love him so much..then what i can do now

  Reply
 21. Sujatha Sujatha Posted on May 25, 2019 at 9:39 am

  I love this song super

  Reply
 22. mimi the Italian Hindu Posted on June 5, 2019 at 11:51 am

  Thank you for this bahjans compilation! Can we find a way to remove the annoying advertisements in between of any song?

  Reply
 23. موزكلي موزكلي Posted on June 11, 2019 at 4:39 am

  💩💩💩💩💩💩💩💩💩 حرام هذا صنام

  Reply
 24. Marion Dhamaris San Martin Gálvez Posted on June 12, 2019 at 2:25 pm

  Hermosa cultura y a la vez sanadora del espíritu que nos hace reflexionar y amar a todos los seres sonrientes.👗

  Reply
 25. Dennis Alessi Posted on June 13, 2019 at 3:34 am

  gosh the 8ters must need a little eeego boost awwah i feel sooo warm and fuzzy inside…

  Reply
 26. R haresh Posted on June 13, 2019 at 12:11 pm

  thanks for sharing nice but they'll have the same tune. I'm aware of all the mantra finger tips for me coz my grandpa is a namboothiri . Rharesh 2nd year medical college boy.

  Reply
 27. Marisa De Paula Posted on June 14, 2019 at 12:45 am

  Bálsamo em Nossas vidas!!!

  Reply
 28. Anna Salvucci Posted on June 15, 2019 at 12:35 pm

  Namaste'🙏❤️

  Reply
 29. Heimskur Hungog Posted on June 20, 2019 at 11:37 am

  Beautiful, these mantras are awesome!!

  Reply
 30. Marco Anttila Posted on June 24, 2019 at 7:17 am

  Mantras so peaceful and awesome. I am firm believer in the Gods. Did my research and hindu is the oldest original religion. Go team blue

  Reply
 31. Marco Anttila Posted on June 26, 2019 at 8:28 am

  Everybody wants theres to be the truth. Waaaa. Waaaaa.

  Reply
 32. Marco Anttila Posted on June 26, 2019 at 8:30 am

  But look up the origin of the name of the days of the week you process info in

  Reply
 33. Marco Anttila Posted on June 26, 2019 at 8:44 am

  I believe in hanumon and ganesha.

  Reply
 34. Daniel Tavares Posted on June 27, 2019 at 5:18 pm

  Im not hindu but I like to hear this!

  Reply
 35. Marco Anttila Posted on June 27, 2019 at 10:01 pm

  Love hindu mantras. Ganesha and hanuman. Beautiful music

  Reply
 36. Can Cebecioğlu Posted on June 29, 2019 at 10:17 pm

  Hello india I'm from Turkey

  Reply
 37. Pratiwi Dewi Posted on July 8, 2019 at 1:40 pm

  I really love this:)❤

  Reply
 38. Nirajan Koirala Posted on July 8, 2019 at 2:35 pm

  om nama shivay

  Reply
 39. Gareng Pung Posted on July 9, 2019 at 6:18 am

  I💖you hindu top mantra

  Reply
 40. Gareng Pung Posted on July 9, 2019 at 6:21 am

  Astukara om santi santi santi om I💖you top mantra

  Reply
 41. Gareng Pung Posted on July 9, 2019 at 6:21 am

  Astukara om santi santi santi om I💖you top mantra

  Reply
 42. Provenia Evermi Posted on July 9, 2019 at 2:32 pm

  Greetings o you indians brothers and sisters, Fear God and the last day, Believe in the one and only God, The creator of the heavens and earth, Believe in his messengers, Dont imagine God, Nobody has ever seen him Before, Dont associate others with the One And only God, Believe in his Last prophet Mohammad Peace be upon him, please brothers and sisters, Dont be fooled, He came a mercy to the human kind

  Reply
 43. Nandu Himalayan Nandu Posted on July 13, 2019 at 2:56 am

  🙏🇮🇳JAI HO MALAKO 🙏🇮🇳very power full mantra 🙏💞

  Reply
 44. kutty vijay Posted on July 25, 2019 at 2:39 am

  Om. Really an amazing collection of mantras. God bless the uploader. Lord Ganesha full mantra should have been first. How come Sathyasai Baba comes in between Gods !!! ❤️🙏🕉️🌹💜🎶

  Reply
 45. gabriela valencia Posted on July 28, 2019 at 9:53 pm

  Me encanta esos mantras son preciosos, la cultura, como se visten las mujeres, sus películas

  Reply
 46. stars Lover Posted on July 28, 2019 at 11:08 pm

  I'm moroccan . India is my dream 💚 . I loved the video . Despute i don't have any idea what's that . ❤🙏

  Reply
 47. Marco Anttila Posted on July 30, 2019 at 8:48 am

  I love this. People with a little common sense

  Reply
 48. Marco Anttila Posted on July 31, 2019 at 6:53 am

  Im a believer in polytheism. If you want to be with a single male diety. Then you will never make it out of the belly of the beast in isreal. This is not a test. They repeat eating flesh drinking blood. This is a deep sickness

  Reply
 49. Marco Anttila Posted on July 31, 2019 at 6:56 am

  Remember truth must be taken literally. Not figurative. The only truth the founding fathers of america woke up to was the names of the days in the language they process info in.

  Reply
 50. Charlls Souza Posted on August 4, 2019 at 6:01 pm

  ⚘💥👏

  Reply
 51. GAMAL YOUNIS Posted on August 7, 2019 at 8:58 pm

  I'm muslim but I respect

  Reply
 52. Marco Anttila Posted on August 8, 2019 at 1:02 am

  Yeah i believe in the Hindu religion. Llike nobody knows. Keep your one male diety good christians. Your winning 100 percent. He never sinned. Born a virgin. Have fun with that.

  Reply
 53. Marco Anttila Posted on August 10, 2019 at 8:21 am

  This is what ben franklin believed. Diests built our country. Not foolish flesh eaters

  Reply
 54. Marco Anttila Posted on August 10, 2019 at 9:53 pm

  Can u imagine the usa polticians paying hush money now. Ca.n of worms hahaha

  Reply
 55. Marco Anttila Posted on August 10, 2019 at 9:56 pm

  One moon i will be doing the rule making. I put the stars n stripes on that.

  Reply
 56. Marco Anttila Posted on August 11, 2019 at 11:45 am

  Hello ganesha indra brahma. My Gods friends and allies. Ridersof the cosmos journey

  Reply
 57. Marco Anttila Posted on August 13, 2019 at 7:57 am

  See you freaks out there one moon.

  Reply
 58. Marco Anttila Posted on August 14, 2019 at 8:32 am

  So diverse. Female dieties and this is truth. Choose wisely people. Its going to be a big huge deal. My little girls mean more to me than this world

  Reply
 59. Marco Anttila Posted on August 14, 2019 at 11:51 pm

  Wifi is making people insane. Too much info flowing threw the air. One moon studies will show the effects on our brains. It will be to late. Ganesha my favorite hindu diety

  Reply
 60. Nandu Himalayan Nandu Posted on August 15, 2019 at 4:16 am

  💞🇮🇳🙏JAI HO MALAKO 🙏💞🇮🇳🙏

  Reply
 61. Marco Anttila Posted on August 15, 2019 at 6:37 am

  I change by not changing at all. For those that sided with me and are in doubt. The moons on jupiter can be next.

  Reply
 62. Rynna Ngangom Posted on August 19, 2019 at 1:24 am

  🙏🙏🙏🤩🤩👍👍👍😇😇😇😇😘😘😘😘🇨🇮🇨🇮

  Reply
 63. Marco Anttila Posted on August 19, 2019 at 10:23 am

  This one girl at work needs to holla at me and we could eat some money and hang out for first date.

  Reply
 64. sarvjeet yadav Posted on August 21, 2019 at 12:59 am

  Very Nice

  Reply
 65. Marco Anttila Posted on August 24, 2019 at 9:56 pm

  When u cut a new borns foreskin off for Abraham. Thats a sickness. What kind of god wants pain infliction on new borns. Thats a evil God. All sick people. Long live my ganesha uncut

  Reply
 66. Marco Anttila Posted on August 26, 2019 at 12:55 am

  Eye cant wait to show fallynn the ropes on my game i learned. Solar system .

  Reply
 67. Marco Anttila Posted on August 27, 2019 at 4:59 am

  Love my ganesha.

  Reply
 68. Radna Roosmery wantah Posted on August 30, 2019 at 7:00 am

  I am so like hindu

  Reply
 69. Marco Anttila Posted on August 30, 2019 at 12:06 pm

  Love my intactivist ganesha. Love this music.

  Reply
 70. Marco Anttila Posted on September 1, 2019 at 10:10 pm

  Love my foreskin all natural like a ganesha

  Reply
 71. Karan Deuba Posted on September 4, 2019 at 2:13 am

  Nice God bless you 😇 and u will be make this types of bhajan more shree santoshi mata mantra was really good

  Reply
 72. Marco Anttila Posted on September 4, 2019 at 8:45 am

  Love how diverse she is. God we came from a female. Hence milky way. Love ganesha

  Reply
 73. Agus Nukarna Posted on September 4, 2019 at 2:57 pm

  Sungguh hindu sangat indah,bersahaja,penuh kedamaian,!tetap jaya dan berepolusi di setiap zaman,da Akan tetap abadi.

  Reply
 74. RADHAGOBINDA CHANDRA Posted on September 16, 2019 at 2:13 am

  GOD IS
  ONE

  Reply
 75. PELONTAR Gaming Posted on September 20, 2019 at 10:16 pm

  I always play this mantra when i sleep 😀

  Reply
 76. Manira Tarot Posted on September 24, 2019 at 12:48 am

  keren..like this song…thanx u …Namaste

  Reply
 77. Ankur Sharma Posted on September 27, 2019 at 5:56 am

  1. Maha Mrityunjaya Mantra – 00:00

  2. Ganesh Mantra – 7:33

  3. Gayatri Mantra – 14:30

  4. Mahakali Mantra – 21:32

  5. Mahalaxmi Mantra – 28:34

  6. Om Namah Shivaya – 35:37

  7. Sai Mantra – 41:59

  8. Shani Mantra – 49:00

  9. Chamunda Mantra – 56:02

  10. Shree Balaji Mantra – 01:03:06

  11. Gurudattatrya Mantra – 01:10:09

  12. Shree Hanuman Mantra – 01:17:11

  13. Shree Navanath Mantra – 01:24:13

  14. Shree Ram Mantra – 01:31:15

  15. Suryadev Mantra – 01:38:17

  16. Sree Durga Mantra – 01:45:19

  17. Sree Mumbadevi Mantra – 01:52:22

  18. Sree Santoshi Mata Mantra – 01:59:26

  19. Sree Saraswati Mantra – 02:06:28

  Reply
 78. Yudha Permana Posted on September 27, 2019 at 10:11 pm

  ❤️💕😇

  Reply
 79. TexasRider90 *Beefy* Posted on September 30, 2019 at 1:26 am

  Very lovely 10/10 would recommend

  Reply
 80. shanti23 Posted on September 30, 2019 at 11:19 pm

  Thank you for sharing all of amazing mantra!

  Reply
 81. Mariana Cotta Posted on October 6, 2019 at 6:47 pm

  Gratidão! Love this!
  I love Indian culture and the mantras!
  Namastê from Brazil 🇧🇷

  Reply
 82. 『vp』 B A U T I 』 D A Posted on October 6, 2019 at 11:45 pm

  وين رابط 😤 المرجو تنزيل رابط 😭 لو سمحت

  Reply
 83. Manoj Deuba Posted on October 16, 2019 at 9:25 pm

  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  Reply
 84. rahmat usaha Posted on October 19, 2019 at 9:45 pm

  turn on the road muslim
  god is the creator of the,
  love allah s.w.t

  Reply
 85. Ida Ayu Posted on October 20, 2019 at 2:19 pm

  Jay sri ganesha.. 😍😍😍

  Reply
 86. expert pahari boy Posted on October 30, 2019 at 12:57 am

  Wha!!!! Kya gaya hai this is very beautiful😍💓😍💓😍💓

  Reply
 87. Marco Anttila Posted on November 6, 2019 at 9:36 am

  Why can't people accept infinite possibilities. A.multi religion called polytheism. Many kinds and sizes of life out there

  Reply
 88. devti sunwar Posted on November 7, 2019 at 2:14 am

  I am not vegetarian but I love god

  Reply
 89. prity dubey Posted on November 8, 2019 at 12:09 pm

  Prateek dubey 🙏🙏❤️🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

  Reply
 90. Ias Bali Posted on November 15, 2019 at 2:01 pm

  Why you dont put the lyrics also 😭 so i can say and learn this mantrams also..

  Reply
 91. Kadek Susanti Posted on November 19, 2019 at 4:42 am

  Mantra' nya bikin hati damai sejuk jadi gx emosi lagi jadih lebih sejuk hti nya ☺☺

  Reply
LEAVE A COMMENT